100

Filtracja sygnałów o nieznanych parametrach zaszumionych szumem białym

Spotykamy się w wielu przypadkach z potrzebą przefiltrowania sygnału który został poddany „wpływowi otoczenia”. W przypadku sygnałów natury elektrycznej spotykamy takie wpływy jak indukcyjność, przydźwięki, rozpraszanie się fal, etc. Są to dla nas składowe niepożądane w sygnale mierzonym. Staramy się te wpływy otoczenia wyeliminować separując przewody, używając filtrów ferrytowych. Co prawda polepsza to nasz sygnał, ale nie jest w stanie wyeliminować wszystkich jego defektów. Mierzony sygnał też jest narażony na niepoprawną pracę przetwornika pomiarowego który w stanie ustalonym pokazuje nam wartość zmieniającą się o jeden bit.

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest użycie filtru dolnoprzepustowego gdyż w większości przypadków zakłócenia sygnału mają częstotliwość wyższa niż składowe sygnału bazowego. Takie rozwiązanie jest bardzo fajne jeżeli znamy częstotliwości składowe oraz są one względnie niskie.

Poważny problem zaczyna się w momencie gdy składowe sygnału nie są znane. Istnieje wtedy możliwość wytłumienia składowej z której składa się sygnał bazowy. Należało by zaprojektować taki filtr który sprawdzał by się w wielu przypadkach w których nie są znane informacje o sygnale. Problem wydaje się nie do rozwiązania, ale to błędne założenie.

W niniejszym artykule przedstawiono porównanie pracy filtrów dolno-przepustowych, filtrów adaptacyjnych i optymalnego filtru Wienera.

Sygnał bazowy

Załóżmy, że nie znamy wszystkich informacji o sygnale. Wiemy za to jakie jest jego próbkowanie (20ksps). Sygnał bazowy trwa 1 sekundę. Ponadto wiemy, że sygnał składa się z dziesięciu składowych harmonicznych które występują w zakresie. Wielomian opisujący sygnał bazowy można wyrazić poprzez.

 S = \sum_{i=1}^{N=10} A_i \sin ( 2 \pi f_i )
%% Sygnal bazowy
  %  Probkowanie 20ksps
  F_s = 20000;
  %  Czas trwania sygnalu 2 s
  t_final = 1;
  %  Wektor czasu
  t = 0 : ( 1 / F_s ) : t_final - ( 1 / F_s );
  t=t';
  L = length( t );

  n1 = 0;
  n2 = 0.05;

  Amplitude = abs( randn(10,1) * 10 ) + 1;
  Frequency = abs( randn(10,1) * 1000 ) + 10;

  disp('Based Amplitude:')
  Amplitude
  disp('Based Frequency:')
  Frequency
  Signal = 0;
  for i = 1 : length( Amplitude )
    Signal = Signal + ...
      Amplitude(i) * sin( 2 * pi * t * Frequency(i) );
  end

 

Based_signal

Based_signal_fft

Zakłócenia są szumem białym czyli o widmie płaskim . Ponadto aby sygnał nie był możliwy do wykorzystania, amplituda szumu jest zbliżona do amplitudy składowych harmonicznych.

Signal_noise

Signal_noise_fft

Sygnał wykorzystywany do badania filtrów jest sumą sygnału bazowego i sygnału zakłócenia v1.

 X = S + v1
v = 10*randn(L,1);
ar = [1, 1/2];
v1 = filter(1,ar,v*5); 
Signal_2 = Signal + v1;

 

Tak powstały sygnał bez jakiegokolwiek opisu statystycznego jest nierozpoznawalny jedynie opis statystyczny uzyskany na przykład przy użyciu szybkiej transformaty Fouriera.

Based_signal_with_noise

Based_signal_with_noise_fft

Projektowanie filtrów dolnoprzepustowych

Podstawowym podejściem do filtracji tego typu sygnału jest zaprojektowanie filtra dolnoprzepustowego o wysokiej częstotliwości odcięcia (1300 Hz ) i paśmie przepustowym (1000 Hz ). Wszystkie filtry użyte do badania posiadają zafalowanie w paśmie przepustowym rzędu 0.8 dB i tłumienie na poziomie 50 dB .

Filtry użyte do badań: filtr Butterwortha, Chebyszewa I rodzaju, Chebyszewa II rodzaju, Equiripple oraz Eliptyczny.

 

d = fdesign.lowpass('Fp,Fst,Ap,Ast',F_pass,F_stop,R_pass,R_stop,F_s);

mc_make_filter(d, 'butter', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'cheby1', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'cheby2', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'equiripple', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'ellip', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'ifir', Signal, Signal_2, t)
mc_make_filter(d, 'kaiserwin', Signal, Signal_2, t)

 

 

%% mc_make_filter
%  Mariusz Czajkowski
%  21.12.2014
%  www.uengineering.net
%  m.czajkowski@uengineering.net

function [hd] = mc_make_filter( d, FilterType, base, x, t )
  %  Tworzenie filtru
  hd = design(d,FilterType);
  
%% Wynik filtracji 
  y = filter(hd, x);
  
  figure()
  subplot(2,1,1)
  plot(t, base, '-',...
    t, x, ':',...
    t, y, '--')
  title('Results of filtration')
  xlabel('Time [s]')
  ylabel('Amplitude')
  legend('Base signal', 'Noised signal', 'Filtered signal')
  xlim([0 0.05])
  
  subplot(2,1,2)
  plot(t, base, '-',...
    t, x, ':',...
    t, y, '--')
  title('Results of filtration')
  xlabel('Time [s]')
  ylabel('Amplitude')
  legend('Base signal', 'Noised signal', 'Filtered signal')
  xlim([0.1 0.105])
  
  n = 2^12;  
  figure()
  subplot(3,1,1)
  fft_analys(base, t, n);
  title('FFT analisys of base signal')
  xlim([0 5000])
  
  subplot(3,1,2)
  fft_analys(x, t, n);
  title('FFT analisys of noised signal')
  xlim([0 5000])
  
  subplot(3,1,3)
  fft_analys(y, t, n);
  title('FFT analisys of filtered signal')
  xlim([0 5000])
end

 

Filtr Butterworth’a

Filter_rezults_butter

Filter_rezults_fft_butter

Filtr Chebyszewa I rodzaju

Filter_rezults_cheby1

Filter_rezults_fft_cheby1

Chebyszewa II rodzaju

Filter_rezults_cheby2

Filter_rezults_fft_cheby2

Filtr Eliptyczny

Filter_rezults_ellip

Filter_rezults_fft_ellip

Filtr Equiripple

Filter_rezults_equiripple

Filter_rezults_fft_equiripple

Z racji nie znania częstotliwości składowych wyższe składowe zostały stłumione przez filtry. Pokazuje to wadę używania takiego rozwiązania.

Filtry adaptacyjne

Do zaprojektowania filtrów adaptacyjnych użyto wzoru szumu bazowego v2 o innych parametrach niż szum v1 . Różnicę pomiędzy szumami przedstawiono na rysunku:

Reference_signal

Do projektowania filtrów adaptacyjnych użyto algortymów LMS I NLMS.

%% Konstruowanie filtru adaptacyjnego
LL = 7;               % Ilosc wspolczynnikow filtru adaptacyjnego
hlms = adaptfilt.lms(LL);      % Filtr adaptacyjny FIR z uzyciem LMS
hnlms = adaptfilt.nlms(LL);     % Znormalizowany filtr najmniejszej średniej kwadratów

%% Wybranie wielkosci kroku
[mumaxlms,mumaxmselms]  = maxstep(hlms,Signal_2) % Maksymalny krok dla filtrow adaptacyjnych
[mumaxnlms,mumaxmsenlms] = maxstep(hnlms); 

%% Ustawienei wielkosci kroku
hlms.StepSize = mumaxmselms/30;  
hnlms.StepSize = mumaxmsenlms/20;  
                 
%% Projektowanie filtrow adaptacyjnych
[ylms,elms] = filter(hlms,v2,Signal_2);  
[ynlms,enlms] = filter(hnlms,v2,Signal_2);

 

Results

 

Filtr optymalny

Filtr optymalny Wienera bazuje na splocie funkcji korelacji. Oznacza to, że nie bierze on pod uwagę przebiegu sygnału tylko momenty statystyczne, przez co wycięcie szumu białego jest o wiele łatwiejsze.

%% Filtr optymalny
bw = firwiener(L-1,v2,Signal_2);      % Optymalny filtr FIR Wienera
yw = filter(bw,1,v2);        % Estymata sygnalu zaszumionego
ew = Signal_2 - yw;            % Estymata rzeczywistego sygnalu

Results_1

Results_2

Results_FFT

 

Podsumowanie

Analizując wykresy FFT dla poszczególnych filtrów można zauważyć, że optymalny filtr Wienera doskonale poradził sobie z zadaniem usuwając większość szumów oraz pozostawiając składowe harmoniczne sygnału.

 

 

 

 

 

 

Mariusz Czajkowski

Wykształcenie: magister inżynier Automatyki i Robotyki. Zainteresowania techniczne: Programowanie, Elektronika, Mikrokontrolery, Sterowniki PLC.

100 Comments

 1. Pingback: A片
 2. Pingback: meriking
 3. Pingback: madridbet
 4. Pingback: meritking
 5. Pingback: grandpashabet
 6. Pingback: fuck google
 7. Pingback: sex
 8. Pingback: madridbet
 9. Pingback: porn
 10. Pingback: meritking
 11. Pingback: madridbet
 12. Pingback: meritking
 13. Pingback: grandpashabet
 14. Pingback: meritking
 15. Pingback: meritking
 16. Pingback: madridbet
 17. Pingback: child porn
 18. Pingback: fuck google
 19. Pingback: meritking
 20. Pingback: izmir escort
 21. Pingback: porn
 22. Pingback: bağcılar escort
 23. Pingback: porn
 24. Pingback: çeşme transfer
 25. Pingback: get cialis online
 26. Pingback: expired cialis
 27. Pingback: buy cialis toronto
 28. Pingback: cialis free coupon
 29. Pingback: türk porno seks
 30. Pingback: rx pharmacy viagra
 31. Pingback: valacyclovir sz
 32. Pingback: lisinopril study
 33. Pingback: yasam ayavefe
 34. Pingback: child porn
 35. Pingback: porn